ข่าว สกศ.

สภาการศึกษาประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู นัดแรก
วันนี้ (๒ กันยายน ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมี รองศาสตราจารย์ ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมบุษบงกช บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ ฯ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สภาการศึกษาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า ๓...

อ่านต่อ

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. ๒๕๕๗
สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. ๒๕๕๗ เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๐...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาประชุมการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง ณ จังหวัดระยอง
วันนี้ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมี ผู้แทนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐ คน ...

อ่านต่อ

สกศ. สรุปบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครู จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ
วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนจากโครงการสำรวจการจัดการเรียนรู้ของครู โดยมี นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th