ข่าว สกศ.

รองเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๗
วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ กระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ

เลขาธิการสภาการศึกษาประชุมประเมินผลการศึกษา ณ สาธารณรัฐออสเตรีย
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of Educational Achievement : IEA) พร้อมคณะประกอบด้วยนางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ และนางสาวประภา ทันตศุภารักษ์ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมาคม สมัยที่ ๕๕ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ...

อ่านต่อ

รองเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมประชุมองค์กรหลัก ศธ.
วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักเข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ

รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการจัดทำแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี
วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุมหารือกับข้าราชการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗ - ตุลาคม ๒๕๕๘) ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...

อ่านต่อ

รองเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมติดตามการบูรณาการกีฬากับการศึกษา
วันนี้ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗) ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมประชุม “การติดตามการบูรณาการการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมีการพิจารณาถึงเรื่องหลักสูตรมัคคุเทศก์ กายบริหารหน้าเสาธง การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัด การเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา การฝึกอบรมครูพลศึกษา และการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

Twitter Feed

Lorem ipsum dolor sit amet, .


สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th