ข่าว สกศ.

สภาการศึกษาชี้วิธีปฏิรูปการเรียนรู้ของไทยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สภาการศึกษาชี้วิธีปฏิรูปการเรียนรู้ของไทยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า ๑๖...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาระดมความคิดเพื่อพัฒนากฎหมายการศึกษาไทย
สภาการศึกษาระดมความคิดเพื่อพัฒนากฎหมายการศึกษาไทย เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ หน้า ๑๐...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาจัดประชุมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่
วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๗) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมทางวิชาการเรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่ ณ ห้องประชุมราชา ๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต้อนรับ และนายมินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุม ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาจัดประชุมกรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗
รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ โดยมี ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักฯ และข้าราชการจากสำนักต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ มีสาระสำคัญดังนี้ ...

อ่านต่อ

สภาการศึกษาพัฒนาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร
เมื่อวันที่ ๒๗ –๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาองค์กร “ก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Toward Organizational Success) ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และผู้ช่วยนักวิชาการเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการในสำนักงานฯ เห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในองค์กร และช่วยกันสร้างสรรค์องค์กรสู่ความสำเร็จ...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
ประเด็นเด่น สกศ.
บทความจากงานวิจัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำบทความจากงานวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ ...

อ่านต่อ
งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ผลิตรายงานการวิจัยและองค์ความรู้ ตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖ มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่ล่าสุด ดังนี้...

อ่านต่อ
คำศัพท์ทางการศึกษา...วันละคำ

ศัพท์การศึกษาวันนี้... ขอเสนอคำว่า การประเมินตามสภาพจริง...

อ่านต่อ
อ่านทั้งหมด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...
[อ่านต่อ]
การเปิดเผยราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ...
[อ่านต่อ]
อ่านทั้งหมด
 

สิ่งพิมพ์ใหม่

สิ่งพิมพ์แนะนำ

See all news
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สงวนลิขสิทธิ์)

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 668 7123 E-mail : webmaster@onec.go.th